28 दिसम्बर नरमा,कपास,सरसों,ग्वार,मुंग,मोठ,चना आदि भाव

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group (3.1K+) Join Now
नरमा कपास ग्वार मुंग मोठ के किसान इस ग्रुप से जुड़े Join Now
hui
2.3/5 - (11 votes)

28 दिसम्बर नरमा,कपास,सरसों,ग्वार,मुंग,मोठ,चना आदि भाव

श्री गंगानगर मंडी भाव
गेहूं 2500/2525
जौ 2500
चना 4565
सरसों 5800/6171
ग्वार 5000/5769
बाजरी 2100
नरमा 7600/8350
मुंग 6525/7300

आदमपुर मंडी भाव
नरमा 8383
ग्वार 5891
सरसों 6360
शाम नरमा 8301

भट्टू मंडी भाव
नरमा 8080
ग्वार 5440
सरसो 6163

सिवानी मंडी भाव
ग्वार 5880
चना 4925
सरसों 5800/6300
तारामीरा 5100
जौ 2950
मोठ 6000
मुंग 6800
गेहूं 2660
बाजरा 2090

नोहर मंडी भाव
चना 4750/4771
गुवार 5700/5800
सरसों 5700/6200/6500
मोठ 5500/6127
मुंग 6700/7500
कंनक 2600/2714
बाजरी 2160
मुगफली 10 5000/6200
मुगफली देशी 6200/7230
तिल काला भुरा 12500/12800
तिल सफेद 14500
तिल काला 13500

श्री विजयनगर मंडी भाव
सरसों 5600/6355
नरमा 8100/8506
ग्वार 5661/5857
तारामीरा 4951
गेहूं 2518

ऐलनाबाद मंडी भाव
नरमा 8000(8231
सरसों 5500/6209
ग्वार 5200/5805
गेहूं 2530/2551
तारामीरा 4500/5000
तिल काला 12200/13600

संगरिया मंडी भाव
नरमा 7935/8019
सरसों 5633/6140
ग्वार 4900/5770

सिरसा मंडी भाव
सरसों 5100/5996
ग्वार 5000/5700
कपास 9500/9575
नरमा 7800/8190

सरसों का भाव

पाटन सरसों 5700/6050
डीसा सरसो 6105
पिलुडा सरसो 6100/6200
धनेरा सरसों 5800/6150
थराद सरसो 6000(635
लाखनी सरसो 6050
हिंडौन सरसो 6440
खैरथल सरसो 6550
अशोकनगर सरसो 6150/6250
नीमच सरसो 6000/6500
देवास सरसो 5500/5600
मंदसौर सरसो 5700/6100
कोटा सरसो 6000
सुमेरपुर 6500
अबोहर सरसो 5980
चरखी दादरी 6550
भरतपुर 6385.
अलवर सरसो 6450
जोधपुर सरसो 6500

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

आगे वाली पोस्ट देखे
नरमा और कपास का भाव 28 दिसम्बर नमस्कार दोस्तो नरमा भाव में एक साथ आई 500,700…
error: Content is protected !!